ARTICLES D'OPINIÓ

COM MILLORAR L’ENLLUMENAT DEL NOSTRE POBLE I AJUDAR A L’AJUNTAMENT A REDUIR DESPESES?

 

Collbató és una població amb una superfície habitada molt extensa però amb una densitat demogràfica molt baixa.

El nostre poble té una població “permanent” d’uns 4.000 habitants, concentrada en un nucli urbà i envoltat de diverses zones residencials que fòren urbanitzades a partir dels anys ’70, producte de diferents períodes de proliferació de “segones residencies” això va provocar un augment considerable de les infraestructures, però tot i així, en algun cas encara avui són insuficients o no compleixen la normativa actual ja que van ser construïdes en un període de excessiva permissivitat.

Collbató ha viscut períodes de certa relaxació econòmica paral•lelament amb el creixement immobiliari que va generar ingressos en concepte de permisos d’obra durant un bon grapat d’anys. En alguns casos, els Ajuntaments administraven correctament aquests ingressos i ho convertien en millores municipals, en altres casos, com desgraciadament va ser el cas de Collbató, al final d’aquest període feia front a un important deute.

Però tant en uns casos com en els altres, el fort creixement immobiliari ha deixat una herència: unes infraestructures viaries i de serveis de mala qualitat o insuficients que o no es mantenen o si l’Ajuntament se’n fa càrrec generen unes despeses municipals considerables.

Actualment ens trobem en una situació complicada ja que l’única font d’ingressos de l’Ajuntament són els impostos que paguen els propis vilatans i amb la crisi econòmica és quasi improbable un increment de la construcció de noves residències i de construcció de naus industrials.

Tot plegat ens deixa un panorama força complicat: fortes despeses Municipals, actualment sota mínims, i poques possibilitats d'augmentar els ingressos anuals, l'únic camí que queda es clar: reduir la despesa actual i invertir en millores que signifiquin ingressos en un futur proper.

Únicament ajustant les despeses anuals a la realitat d'ingressos municipals el Poble podrà afrontar nous projectes, i qualsevol ajut econòmic que ara es pugui rebre ha d'anar enfocat en aquest sentit.

És per aquest motiu que creiem necessari fer especial atenció a les accions que representin millores tant econòmicament com a nivell d'infraestructures.

Fixeu-vos en dues dades recents molt concretes:

- Finançament del Govern Central per a Collbató: 429.000 €. Nov’09
- Despesa d'enllumenat públic superior a 115.000 € / any.

En el darrer informe sobre el sistema d’enllumenat públic realitzat per la Diputació de Barcelona al Setembre del 2008 s’afirma que una de les principals despeses municipals es la partida de consum elèctric i que més del 50 % dels punts de llum del municipi són de vapor de mercuri, un enllumenat ja en desús per ser car i altament contaminant al final de la seva vida útil.

Donat l’alt percentatge de punts de llum d'aquest tipus, ens hem centrat en valorar quin cost suposa substituir aquest sistema per altres mes eficients i quina seria la millora real.

Un cop vistes les tendències del mercat, hem pogut comprovar que ja existeixen al mercat sistemes de il•luminació amb tecnologia LED que substitueixen totalment les antigues llums de vapor de mercuri i de vapor de sodi. Poblacions com Barcelona, Sant Cugat, etc ja han fet proves amb resultats satisfactoris i han iniciat la progressiva migració cap a aquest sistema.

En el cas de Collbató, si agaféssim els 429.000 euros assignats pel fons estatal al 2009 a Collbató podríem substituir uns 600 punts de llum dels més antics. Això equivaldria a canviar i millorar l'enllumenat dels carrers: Muntanya, Montseny, Rosselló, Pujolet, Grau, Pierola i Avda. Centenari Amadeu Vives. La potència actual dels punts de llum de tan sols aquests carrers es de 85.745 que suposa uns 33.000 €/ any. Amb el canvi, la potència quedaria en 40.200 € (menys del 50 % inferior) i la despesa suposaria 15.900 €/any.

Per tant, si contem que la inversió s’hauria fet amb fons estatals, passaríem a reduir la despesa municipal en casi 16.000€ / any sense cap cost extraordinari per l’Ajuntament ja que s’aprofitaria un fons públic.

I aquestes no són les úniques millores d’aquest tipus d’enllumenat, algunes més són:

  • La il•luminació LED es pot graduar de 10% a 100%, per tant un 90%, a diferència del 20% de les de vapor de sodi.
  • L'encesa de les llums es instantània, per tant no te un retard de encesa de minuts, com passa amb les actuals, i una pagada i encesa sobtada no la perjudica.
  • No emeten ni la meitat de calor que altres sistemes convencionals, beneficiant el medi ambient.
  • La vida útil dels sistemes de llum per LED es de mes de 50.000 hores, molt mes que les 15.000 hores del sistema de vapor de sodi, o les 12.000 hores de vapor de mercuri.
  • El material residual desprès de la seva vida útil es no – contaminant.
Totes aquestes dades ens mostren que si realment hi ha una voluntat d’actuar i controlar la despesa de l’Ajuntament es pot aconseguir.
Joan Coello
Collbató, abril de 2010