GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 15 de juliol de 2005
Assumpte:  Propostes del GIC i debat sobre l'aprovació provisional del text refós de la Font del Còdol

Propostes del GIC:

Vist l’informe emès pel Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya de data.... (referència ..... ) en el que queden de manifest les deficiències en el projecte  de modificació puntual del pla general d’ordenació de Collbató en l’àmbit de la UA 11, anomenada “Connexió Font del Còdol-les Illes” i zona adjacent de cessions del pla parcial d’ordenació “les Illes” en lo relatiu a alineacions i rasants de vials i canvi d’emplaçament de la zona qualificada com a jardins urbans (Bj) en el vigent PGOU (1991).

Vist el text refós elaborat per l’Ajuntament amb l’objecte d’esmenar les deficiències en el que es crea un nou vial interior públic , podríem dir que a mida, per referenciar les 13 edificacions a construir paral·lelament a la Riera de Can Dalmases..

Vist que queda de manifest que existien defectes d’origen en la redacció del planejament que afectaven a les alineacions, alçades reguladores i profunditat edificable que s’havien referenciat a un vial no existent.

Vist que aquestes deficiències havien ja estat denunciades (escrit amb registre d’entrada nº 3337 de data 25 d’octubre del 2004) per veïns de les zones colindants que resulten greument afectats per una part per  la ubicació dels sis  edificis a construir en  la zona anteriorment projectada com a zona verda i que amb la modificació passa a ser edificable i per altra part pel traçat del nou vial que ara es pretén que sigui públic, que es poden resumir en els punts següents:

 

a) El “canvi d’emplaçament “ de la zona qualificada actualment com a Jardins Urbans (Bj), condueix  a construir sis habitatges en aquesta zona llindant amb “Les Illes” tancant les vistes cap a Llevant i Sud dels veïns del Carrer de Montserrat. D’aquests 6 habitatges l’últim cap al Nord queda fregant la tanca posterior de la casa nº 1 del carrer de Montserrat  

Aquest canvi, és considerat per alguns veïns com arbitrari, ja que beneficia  a un grup (els que veuen les seves cases lliurar-se de l’obstacle que representa una construcció en front) en detriment del patrimoni i qualitat de vida d’altres (els que tenen que suportar el canvi) i cal dir que s’ha portat a terme possiblement sense prendre suficientment en consideració les greus afectacions d’uns veïns en raó a l’interés de mantenir el verd públic en l’antiga ubicació de l’Era de la Font del Códol

b) Pel que fa a la creació d’un nou vial, que en els projectes de la Promotora era en principi d’us privat i ara es pretén fer públic reproduïm del Document de referència:

“Las conseqüències que es deriven d’aquesta alteració de referències pel que fa sobre tot a alçada reguladora màxima i profunditat edificable son –per nosaltres– més que significants: representa que les cases a construir s’elevarien aproximadament 1.70 m (aquesta es la cota mitja del “pas interior” sobre el VIAL) i les façanes s’acostarien aproximadament 5 m tant a les nostres cases (del carrer de Montserrat) com a les de la pròpia UA 11 (les 8 ja construïdes, encara que no habitades, i les que falten per construir)amb façana al  carrer de la Font del Còdol”.

Cal afegir que aquest nou vial que es pretén crear, es totalment innecessari ja que duplica el de l’extrem Sud. A més a més crearia un nou camí per al trànsit rodat per castigar encara més a les cases del carrer de Montserrat –i també a les cases del carrer de la Font del Còdol recentment construïdes– , que ja tenen que patir tot el soroll que comporta l’Autopista, el vial direcció Barcelona de l’Autopista, el trànsit que entra i surt pels dos  túnels, etc.

Cal indicar en aquest punt que al convertir-ho en públic no fa si no afegir la càrrega del seu manteniment futur a les arques municipals.

En la nostra opinió els argument que exposen els veïns prenen més força en el moment que el departament d’Urbanisme exposa les irregularitats de la modificació de PGOU i podria comportar que una posterior acció judicial que ja els veïns manifesten que exerciràn, donés la raó a les manifestacions dels veïns, amb les gerus conseqüències econòmiques deriavdes per l’Ajuntament

El grup municipal del Grup d'Independents de Collbató-Entesa de Progrés Municipal (GIC-EPM), proposem que es prengui en consideració la proposta següent:

Encarregar als serveis tècnics municipals una revisió del projecte Modificació puntual del pla general d’ordenació de Collbató en l’àmbit de la UA11, anomenada “Connexió Font del Còdol-Les Illes” i zona adjacent de cessions del pla parcial d’ordenació “les Illes” en el que es tingui en compte:

a) Revisar el planejament per tal de minimitzar en lo possible les afectacions dels edificis a contruïr sobre l’actual zona verda, respectant el criteri generalment aplicat de mantenir unes distàncies mínimes a les parcel·les colindants.

 b) Mantenir com a únic VIAL PUBLIC el que limita amb la Riera de Can Dalmases pel costat Sud de la UA11 i, amb conseqüència, situar les tretze edificacions a construir amb aquesta referència pel que fa a alineacions, nivell de planta baixa, profunditat edificable i alçada reguladora màxima.

 

    Collbató, 15 de juliol de 2005          

GRUP MUNICIPAL DEL GIC-EPM

 

Votació: S'aprova el text refós amb el vot en contra dels regidors del GIC
Debat:

L'equip de govern, tant per part de l'alcaldessa com del regidor Enric Serra es manifesta que aquest tema ja porta molt de temps aturat i per tant no consideren necessari revisar el tema de les alçades reguladores i distàncies a vials, tot i que el regidor Enric Serra reconeix que el tema del vial efectivament provoca canvis en les rasants i ubicació dels edificis. Per part dels regidors del GIC s'insisteix en que seria convenient fer-ho ja que molt probablement els veïns afectats podrien tenir raó i en el futur es podrien provocar costoses reclamacions a l'Ajuntament, tal com també podria succeir en altres casos com el del C/ Nou.

Es denuncia tanmateix que algunes obres ja han començat sense la preceptiva llicència.

Es debat també el tema de la seguretat jurídica sobre el procediment i la Secretària manifesta que existeix.