www.collbatogic.org


DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 17 de juliol de 2006
Moció: Resposta del GIC en relació a la proposta de permuta d'equipaments entre Can Dalmases i el Pla del Castel presentada per l'equip de governl
Text:

En relació a aquest punt, el nostre grup s'abstindrà per tal d'estudiar-ho amb més deteniment. No obstant manifestem el següent:

•  La ubicació no sembla la més adient des del punt de vista social i de mobilitat pel fet d'aglutinar en el mateix espai un Institut i una escola de primària.

•  Can Dalmases surt greument perjudicat en el còmput total d'equipaments, totalment fora dels paràmetres que estableix la Llei d'Urbanisme. El sòl d'equipaments amb la modificació serà d'un 2,23% sobre l'àmbit total quan hauria de ser d'un 5% i d'un 9,04 % sobre el sostre edificable quan hauria de ser del 20%. Entenem que difícilment pot prosperar aquesta permuta davant dels serveis territorials d'Urbanisme, cosa que implicaria una demora important en tot el procediment i obligaria a iniciar de nou els tràmits. La memòria diu que el tema ja es solventarà més endavant quan es presenti la modificació corresponent al conveni ajuntament-Promotor, però aquest conveni, ja signat i aprovat no recull tal compensació, ni es preveu possible, com no sigui a base d'una important reducció de sostre edificable, cosa que no podem preveure per més innocents que vulguem aparentar.

•  Cal tenir en compte que en la zona sud de l'A-II de Collbató, es concentra aproximadament el 50% de la població i una solució social i sostenible seria ubicar allà una de les escoles de Collbató. En aquest sentit cal dir que la modificació de PGOU a Can Dalmases que havíem ja aprovat inicialment i vostès van revocar ja contemplava la reubicació d'equipaments al Sector en previsió d'aquestes circumstàncies, però el conveni que vostès van signar ho impossibilita totalment ja que els dos millors sòls públics de Can Dalmases vostès els han reconvertit a sòl privat per ubicar-hi cases en filera.

•  Entenem que, malgrat el PGOU de Collbató té greus deficiències en el tema d'equipaments que fan difícil trobar solucions perfectes, també es podrien trobar emplaçaments més adients que no requeririen el llarg i dificultós tràmit de permuta de zones verdes com per exemple, el sector requalificat a equipaments genèrics en el projecte Centre de Poble, o fins i tot, desenvolupant parcialment el sector de la Massana. Insistim no obstant en que la solució caldria buscar-la a la zona sud de l'A-II.

•  La memòria redactada no justifica en cap punt el manteniment dels paràmetres urbanístics de verd, espais lliures i equipaments a cap dels sectors afectats i també conté greus errors en la quantificació d'espais lliures.

Preguntes:

•  S'ha presentat ja la modificació del PGOU a Can Dalmases i en aquest cas, es contempla l'acompliment dels paràmetres urbanístics als que es refereix la memòria redactada per l'arquitecte municipal ?

L'informe de secretaria, el qual compartim, diu que la figura de requalificació entre sistemes no és la idònia i que s'hauria de tractar com una modificació d'una figura de planejament. Com queda finalment aquest tema ?
Votació:

S'aprova amb l'abstenció del GIC

Debat

Nota: Les intervencions indicades són fruït de les anotacions presses pels propis regidors del GIC durant el debat. En cas d'existir contradiccions amb l'acte oficial del Ple, s'esmenaran quan aquesta sigui aprovada. Tanmateix, si algun membre del Ple Municipal manifesta discrepàncies de fons es consideraran els seus arguments i, en cas necessari, s'esmenarà
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal